• کتابخانه

در روز یکشنبه 22 اسفند ماه جشن نوروز در مرکز پیش دبستانی برگزار شد.

برگزاری جشن نیکوکاری

در روز یکشنبه 15 اسفند ماه مصادف با روز درختکاری نواموزان مرکز پیش دبستانی به همراه مربیان خود نهالی را کاشتند.

در روز یکشنبه 24 بهمن ماه پزشک متخصص کودک در مرکز پیش دبستانی حضور داشتند و نواموزان را معاینه کردند.